Vakantie

Elk personeelslid heeft recht op zijn of haar 20 wettelijke vakantiedagen (in voltijdse tewerkstelling).  Daarnaast heeft men recht op drie extra vakantiedagen.  Per schijf van vijf jaar anciënniteit krijgt men één anciënniteitsdag, met een maximum van drie.
Bovenop de wettelijke feestdagen wordt een bijkomende vrije dag toegekend voor 11 juli, feest van de Vlaamse gemeenschap.

Gedurende de zomermaanden juli/augustus wordt het toegestaan drie weken vakantie aaneensluitend op te nemen.

Ingevolge de wet op de arbeidsduurvermindering genieten verpleegkundigen, verzorgenden, hoofdverpleegkundigen en gelijkgestelden, zowel voltijds als deeltijds werkenden, een arbeidsduurvermindering met behoud van loon vanaf 45 jaar (12 dagen extra per jaar). Sinds 1 december 2002 krijgen de 50-plussers 24 vakantiedagen extra.  Sinds 1 december 2003 krijgen de 55-plussers een arbeidsduurvermindering van 36 extra vakantiedagen per jaar. Verpleegkundigen die opteren voor het reëel behoud van hun wekelijkse arbeidstijd hebben recht op een premie.

Terug