Historiek

Op 2 maart 1978 werd vzw Lindelo opgericht met als doelstelling de verzorging en huisvesting van personen met dementie en van lichamelijk zorgbehoevende bejaarden. Eind 1978 gaven de Zusters Apostolinnen een deel van hun gronden (gelegen in Lille centrum) in erfpacht, waardoor de bouwplannen konden opgemaakt worden.

Op 1 maart 1982 namen de eerste lichamelijk zorgbehoevende bewoners hun intrek in het eerste woonpaviljoen ‘de ronde’. Drie maanden later werd reeds het tweede woon-paviljoen ‘de ruit’ geopend, voorbehouden voor personen met dementie. Met de opening van het derde woonpaviljoen ‘de driehoek’ op 1 februari 1983 werd de totale capaciteit van 90 bewoners bereikt, verspreid over 3 woonpaviljoenen, die telkens onderverdeeld werden in 2 leefgroepen. Het bestuur van de Congregatie van de Zusters Apostolinnen besliste op 13 maart 1990 om haar ganse eigendom te Lille aan de vzw Lindelo te schenken. Alzo kreeg het rust- en verzorgingstehuis uitbreidingsmogelijkheden.

Op 1 januari 1994 werd het vierde woonpaviljoen ‘de vijfhoek’ geopend. De lichamelijk verzorgingsbehoevende residenten namen hun intrek in deze nieuwe afdeling en de oorspronkelijke woonpaviljoenen vormen sedertdien de woon- en leefomgeving van 90 personen met dementie.

In het voorjaar 2013 werden de werken opgestart van een groot renovatie- en uitbreidingsproject. De oorspronkelijke gebouwen van 1982 werden afgebroken en maakten plaats voor een volledige nieuwbouw.

Op 29 december 2016 zijn er 5 bijkomende woongelegenheden kortverblijf in gebruik genomen en vanaf juli 2017 zal een vijfde woonpaviljoen ‘de zeshoek’ geopend worden. Vanaf dat ogenblik kunnen er 155 matig tot zwaar zorgbehoevende personen opgevangen worden in wzc Lindelo.

Op de Lindelocampus bevinden zich bijkomend 15 bejaardenwoningen en 20 serviceflats. Het beheer en de uitbating van deze woonvoorzieningen gebeurt door OCMW-Lille.

Aan de kant van het Heiend beschikt Lindelo nog over een leefgroepwoning. Sedert 2017 is hier "De Spiegeling" gevestigd, bijkomend heeft HIVSET hier een thuisbasis voor hun opleidingscentrum in functie van duaal leren en afstandsonderwijs. 

Tegen eind 2019 hoopt de raad van bestuur de toekomstige strategische krijtlijnen vast te leggen. Momenteel worden diverse verkennende gesprekken gevoerd in functie van uitbreiding van het huidig zorgaanbod. Hierbij wordt gestreefd naar begeleiding van senioren met een licht zorgprofiel in assistentiewoningen en actieve participatie in een lokaal dienstencentrum. Wordt vervolgd.